Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Brokers Kunststoffen B.V. te Tubbergen, zoals opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 13 juni 2007 onder nummer 060.21.562.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Brokers en haar opdrachtgevers en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden, van welke aard ook, van de opdrachtgever.

1.2. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van de inhoud van deze algemene voorwaarden zelf, binden Brokers eerst nadat deze schriftelijk aan de opdrachtgever en/of derden zijn bevestigd.

1.3. Brokers aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van technische wijzigingen. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van veertien dagen.

2.2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Brokers is eerst gebonden nadat een order door hem schriftelijk is aanvaard. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden Brokers eerst, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. Alle afbeeldingen, tekeningen en verdere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden Brokers slechts, indien zulks in de offerte en/of opdrachtbevestiging is vastgelegd.

2.4. Indien een offerte door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Brokers het recht binnen 3 werkdagen na aanvaarding van het aanbod, gedaan in de offerte, de offerte te herroepen.

2.5. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van personeel van Brokers zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd door een daartoe bevoegd persoon.

2.6. Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig te hebben weergegeven.

2.7 Brokers is gerechtigd om de kosten, welke gemaakt zijn om een aanbieding te doen, aan de wederpartij in rekening te brengen, indien er geen overeenkomst tot stand komt.

3. Overeenkomst en wijzigingen der overeenkomst

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Brokers een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

3.2. Brokers behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3.3. Elke overeenkomst wordt door Brokers aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Brokers – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.4. Brokers is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.5. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, is opdrachtgever hieraan gebonden.

3.6. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Brokers ter kennis zijn gebracht.

3.7. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door Brokers, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

4. Prijzen

4.1 Alle door Brokers opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, kosten voor verpakking, verzekering, transport, douane- of andere exportfaciliteiten, op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De kostenstijgingen van zaken, lonen, vervoer en prijsverhogingen van toeleveranciers, opgekomen na het doen van een aanbod of na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, worden doorberekend.

5. Levering

5.1. De overeengekomen levertijd c.q. de termijn van oplevering vangt aan op de dag dat
Brokers de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.

5.2. De door Brokers opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Brokers derhalve in gebreke te worden gesteld, als opdrachtgever ontbinding wenst.

5.3. In geval van een situatie als in 5.2. genoemd beperkt de aansprakelijkheid van Brokers zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

5.4. Brokers behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. De opdrachtgever dient elke deellevering te beschouwen als zelfstandige levering en de facturen binnen de gestelde termijn te voldoen.

5.5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Brokers gerechtigd de levering op te schorten tot op het moment van nakoming door de opdrachtgever.

5.6. Goederen, ook die welke franco geleverd worden of die op naam van Brokers vervoerd worden, reizen voor risico van opdrachtgever. Het transport wordt door Brokers alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt aan Brokers.

6. Retour van goederen

6.1. Retourzendingen worden door Brokers slechts geaccepteerd indien Brokers de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franco te zijn.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Brokers niet gehouden tot uitvoering van haar verplichtingen. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van de schade van opdrachtgever.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, gelegen buiten de wil van Brokers, die de levering of de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, waaronder wordt gerekend: mechanische storingen, transportvertragingen, stakingen en niet tijdige leveringen door derden.

7.3. Bij tijdelijke overmacht is Brokers gerechtigd de uitvoering op te schorten. Brokers zal de opdrachtgever informeren aangaande de overmacht. Duurt deze overmacht langer dan zes weken, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat Brokers gehouden is schadevergoeding te betalen aan opdrachtgever.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen opdrachtgever Brokers terzake van die goederen verschuldigd is, eigendom van Brokers.

8.2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van suréance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van de opdrachtgever, zal Brokers het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Brokers ten laste van de opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de goederen komen ten laste van de koper.

9. Reclames

9.1. Reclames over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de werkzaamheden zijn beëindigd aan Brokers te worden gemeld. Bij een reclame is de opdrachtgever gehouden Brokers terstond in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheden te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten van de opdrachtgever terzake van de ondeugdelijkheden komen te vervallen.

9.2. Een reclame wordt door de opdrachtgever ook verwerkt, indien deze door derden voorzieningen heeft laten treffen tot verbetering van de beweerdelijke ondeugdelijkheid.

9.3. Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient Brokers een redelijke termijn te worden gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.

9.4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9.5. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan.

10. Betaling

10.1. De facturen dienen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na overschrijding van voornoemde termijn is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand.

10.2. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden tot de voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten indien Brokers genoodzaakt is een derde te belasten met de inning van het verschuldigde. Deze kosten zullen worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 100,= exclusief BTW.

10.3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn na het verloop van dertig dagen na factuurdatum, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Brokers is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan in eigendom van opdrachtgever c.q. derden toebehorende goederen of aan personen wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van Brokers.

11.2. Brokers is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het voldoen van door Brokers geleverde goederen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze goederen.

11.3. Brokers is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die met instemming van opdrachtgever door Brokers zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden.

11.4. Brokers is niet aansprakelijk voor zaaks- en bedrijfsschade.

11.5 Aan de opdrachtgever zal nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden toegerekend dan de overeengekomen prijs van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.

12. Afwijking

12.1. Afwijkingen in kleur, vorm, gewicht en aantal geeft geen recht op korting of schadevergoeding of ontbinding indien de afwijking van geringe aard is. Meer- of minderlevering t.o.v. het overeengekomen aantal van minder dan 10% is toegestaan. Meer- of minderlevering wordt door Brokers in rekening gebracht, respectievelijk verrekend.

13. Toepasselijk recht en competentie rechter

13.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde opdrachtgevers, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Brokers mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Brokers gevestigd is.